Myymälätila 2020 -tehtävät

1.Peruskäsitteet

Käsitekartta
Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, mitkä edistävät tuotteen/palvelun myyntiä. Pyritään suunnittelemaan, miten tuoda tuote/palvelu asiakkaille houkuttelevaksi ja saatavaksi. Tähän liittyy myös tuotteesta/palvelusta kertominen asiakkaille ja oikeanlainen hintaviestintä. Kaikki yrityksen toimet ovat osa markkinointia.

Myynti

Myynti on yrityksen keino tarjota tuotteita/palveluja asiakkailleen kasvotusten, puhelimitse tai sähköisessä vuorovaikutuksessa.

Markkinointimix

Markkinointimixillä tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuutta. Tähän kuuluu neljä eri kategoriaa,

-Tuote ja palvelu
-Hinta
-Markkinointiviestintä
-Myyntipaikka ja saatavuus

Markkinointisuunnitelma 

Yrityksen laatima suunnitelma, miten yritys aikoo toteuttaa makkinointistrategian ja saavuttaa asetut tavoitteet. Vuosikello on hyvä pohja tehdä vuoden suunnitelmat valmiiksi.

Liikeidea

Liikeidea on yrityksen perustamisen ensimmäinen asia, tämän pohjalta pystytään tekemään liiketoimintasuunnitelma. Liikeidea vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten?

Kohderyhmä

Kohderyhmä eli käyttäjäryhmä. Onko palvelu/tuote tarkoitettu esim. lapsille, nuorille, aikuisille vai vanhuksille.

Visuaalinen markkinointi

Perustuu yrityksen liikeideaan, markkinointisuunnitelmaan ja tavoiteltuun mielikuvaan, eli imagoon.
Esillepanojen avulla myynnin edistämistä.


2.Maslowin tarvehierarkkia

Abraham Maslow on ihmispsykologian perustaja ja sen keskeinen hahmo. Hän loi tarvehierarkian, joka perustuu niiden tarpeiden olemassaoloon, jotka vaikuttavat jokaiseen yksilöön.

Hänen mukaansa ihmisen tarpeiden hierarkinen järjestys on

1. Fysiologiset tarpeet
2. Turvallisuuden tarpeet
3. Sosiaaliset tarpeet
4. Tunnustuksen tarve
5. Itsekehittämisen tarpeet

Vain kun olemme saavuttaneet tasot 1-4 voimme saavuttaa tason 5, eli miettiä mitä itse haluamme tehdä.

Tehdä hyvää

Olla luova

Hyväksyä tosiasiat

Ottaa haasteet vastaan

Rentoutua

Tehdä mitä itse haluaa ja ylittää itsensä


3. AIDA

Tämä tarkoittaa markkinointiviestintää, eli AIDA tulee sanoista

Attention = herättää huomiota
Interest = herättää kiinnostusta
Desire = lisätä ostohalua
Action = saada asiakas toimimaan


Kommentit

Suositut tekstit